loading

ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เราคือคำตอบ

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่ายให้บริการระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำอย่างครบวงจรในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคารพื้นที่ของผู้ใช้ไฟรวมถึงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ผลงานของเรา

งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
งานติดตั้งตู้ MDB สำนักงานปรมณู เพื่อสันติ
งานติดตั้งตู้ MDB สำนักงานปรมณู เพื่อสันติ
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพช
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพช
งานปรับปรุงแรงต่ำภายในโรงพยาบาลกำแพงเพช
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบแรงต่ำภายในและติดตั้ง Gen โรงพยาบาลลำปาง
งานปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
กรมอนามัย
โรงพยาบาลลำปาง
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เทศบาลนครสวรรค์
โรงพยาบาลเกาะคา
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

ชัยรัตน์ แซ่เนี้ยว

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

(+66)2-590-9070

หมายเลขโทรศัพท์

to top