loading

งานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าสายไฟเหนือพื้นดิน

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหา

ทีมงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสายไฟเหนือพื้นดิน

เราคือคำตอบ

ออกแบบและก่อสร้างระบบจำหน่ายแบบเคเบิลอากาศ

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่ายให้บริการ ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแบบเคเบิลอากาศ ระดับแรงดัน 22/33 เควี รวมทั้งระบบแรงดันต่ำ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ในระบบจำหน่ายของ กฟภ. และภายในพื้นที่ผู้ใช้ไฟทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก

ผลงานของเรา

งานปรับปรุงระบบ 22 kV ใต้ ลาย 115 kV บริษัท IRPC จำกัด มหาชน
งานขยายเขตภายในหมู่บ้านจัดสรรแสนสิริ เพลส
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
ตัวอย่างงานติดตั้ง Dropout Fuse
ตัวอย่างงานติดตั้งนั่งร้ายหม้อแปลงในระบบเคเบิลเหนือดิน
ตัวอย่างงานติดตั้งหม้อแปลงแขวน
ตัวอย่างงานติดตั้งสายเคเบิลอากาศ
ตัวอย่างงานติดตั้งสายแขวน Spacer
ตัวอย่างการประชุมแผนงานก่อสร้าง
ตัวอย่างงานติดตั้งตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน พฤกษา
ตัวอย่างงานขุดหลุมสำหรับปักเสาแรงสูง
งานขยายเขตภายในหมู่บ้านพฤกษา
งานปรับปรุงระบบ 22 kV ใต้ ลาย 115 kV บริษัท IRPC จำกัด มหาชน (2)
งานปรับปรุงระบบ 22 kV ใต้ ลาย 115 kV บริษัท IRPC จำกัด มหาชน (3)
ตัวอย่างติดตั้งคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง
ตัวอย่างงานติดตั้งสายไฟแรงต่ำใต้ลายแรงสูง
ภาพตัวอย่างการติดตั้งแร็คแรงต่ำ
ตัวอย่างระหว่างการติดตั้งลูกถ้วย
หมู่บ้านจัดสรรพฤกษา
ตัวอย่างงานติดตั้งแร็คแรงต่ำ

ขอขอบคุณ

ลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Sansiri
Supalai
PRUKSA
BIGGER LAND
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองทัพบก
VSPP
การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดค่าบริการ

ชัยรัตน์ แซ่เนี้ยว

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

(+66)2-590-9070

หมายเลขโทรศัพท์